BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
ORGANIZACJA, CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

Organizacja, cele i zadania przedszkola

 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w zbliżonym wieku.

 

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 121.

 

Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.

 

Grupy międzyoddziałowe:

·   Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych i dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych

·     Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00 – 8.00 i 14.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi w godz. 6.00 - 8.00 i odbieranymi z przedszkola w godz. 14.00 - 16.00. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci z oddziałów I - IV od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci z oddziałów I - IV do momentu zamknięcia przedszkola.

 

W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

 

Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem organizacji wycieczek.

 

Cele i zadania przedszkola

  

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Głównym zadaniem przedszkola jest:

·    Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka

·    Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

·    Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu

·    Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

·  Stwarzanie warunków do podtrzymywania u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

·    Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

·    Współdziałanie z rodzicami wychowanków, udzielanie im pomocy

·    Prowadzenie doradztwa w sprawach wychowawczych.

Realizując powyższe zadania przedszkole:

 

Działa w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

·   Kształtowanie umiejętności społecznych

·   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych

·   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci

·  Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,

·   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci

·   Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych

·   Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem

·   Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec

·   Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne

·   Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

·   Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń

·   Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt

·   Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

·   Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

·   Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

Działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne koncentruje na:

·   Zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, zdrowym i bezpiecznym środowisku

·   Rozpoznaniu i uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dzieci

·   Trosce o zapewnienie równych szans

·   Umocnieniu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

· Stwarzaniu warunków do rozwijania: samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie

·     Rozwijaniu wrażliwości moralnej, uczeniu odróżniania dobra i zła

·   Rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli

·  Kształtowaniu umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, rozumienia prostych zjawisk przyrody, zapoznawaniu się dzieci z otoczeniem przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym

·  Rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej

·  Zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i przyswajania zachowań prozdrowotnych

·    Pobudzaniu i zachęcaniu dzieci do wyrażania swoich uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi

·    Zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym

·    Prowadzi działalność innowacyjną i diagnostyczno-oceniającą.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych:

·   Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę nauczyciela w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć organizowanych poza terenem przedszkola

·  Umożliwia dziecku uczestniczenie w zajęciach organizowanych poza terenem placówki za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

·  Współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczne konsultacje i pomoc

·   Stosuje w swoich działaniach przepisy bhp i ppoż. oraz regulaminy obowiązujące w przedszkolu dotyczące omawianego zakresu.

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-07
utworzony: 14-01-2013 / modyfikowany: 07-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl