BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót

Treść strony

wersja do druku
REKRUTACJA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola nr 18 w Chorzowie

znajduje się na stronie internetowej przedszkola:

www.przedszkole18chorzow.pl

w zakładce REKRUTACJA

 

 

Informujemy Rodziców, dzieci już uczęszczających do Przedszkola nr 18,
że można pobierać u Pań woźnych i Pani Beaty 
deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu

w roku szkolnym 2020/2021.
Termin oddania w/w deklaracji upływa dnia 21 lutego 2020 roku.
Brak deklaracji skutkuje utratą miejsca w tutejszej placówce w przyszłym roku szkolnym oraz koniecznością wzięcia udziału w rekrutacji do naszego lub innego przedszkola.

 

 

UCHWAŁA NR XVI/279/19

RADY MIASTA CHORZÓW

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych

przez Miasto Chorzów

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art.131 ust.4 - 6 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) Rada Miasta Chorzów

Uchwala

§ 1.

Określa się kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, a rodzice (opiekunowie prawni) składają wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych przez siebie przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXII/593/2017 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Miasta Chorzów

Waldemar Kołodziej

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XVI/279/19

Rady Miasta Chorzów

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych

przez Miasto Chorzów

 

Lp.

Kryterium

Liczba

punktów

Dokumenty niezbędne

do potwierdzenia kryteriów

 

1.

Dziecko, którego oboje rodziców/ opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/ prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym.

 

40

–  zaświadczenie pracodawcy zatrudnieniu lub

–  zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub

–  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej lub

–  informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub

–  zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

 

2.

Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie.

 

20

–  kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub

–  potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub

–  Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego

–  inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

 

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie.

 

15

 

 

4.

Dziecko, którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku

 

10

 

 

5.

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców.

 

7

–  miejsce zamieszkania- wniosek lub

–  dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

 

6.

Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów.

 

3

–  zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

 


 

Zarządzenie Nr OR . 25 . 2020

Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 16 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021.”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 154 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.28.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2019/2020.”

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr OR. 25.2020

Prezydenta Miasta Chorzów

   z dnia  16  stycznia 2020r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz.8.00

do 16.03.2020, godz.15.00

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 04.06.2020, godz.15.00

2

Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02.03.2020, godz. 8.00

do 30.03.2020, godz. 15.00

od 01.06.2020, godz. 8.00

do 12.06.2020, godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020, godz. 9.00

 

17.06.2020, godz. 9.00

 

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 03.04.2020, od godz. 9.00

do 17.04.2020, do godz. 15.00

od 17.06.2020, od godz. 9.00

do 24.06.2020, do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04.2020, godz. 9.00

26.06.2020, godz. 9.00

TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające na rok szkolny 2020/2021 prowadzone jest za pomocą systemu internetowego. Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę internetową Urzędu Miasta Chorzów pod adresem:

https://przedszkola-chorzow.nabory.pl

UWAGA!!!

W Przedszkolu nr 18 w Chorzowie wnioski przyjmowane będą w niżej wymienionych dniach i godzinach:

 

 • 02.03 - poniedziałek

- od   8.00 do 16.00

 • 03.03 - wtorek

- od 15.00 do 16.00

 • 04.03 - środa

- od   8.00 do 14.30

 • 05.03 - czwartek

- od 10.00 do 16.00

 • 06.03 - piątek

- od   8.00 do 11.30

 • 09.03 - poniedziałek

- od   8.00 do 16.00

 • 10.03 - wtorek

- od   8.00 do 16.00

 • 11.03 - środa

- od   8.00 do 14.30

 • 12.03 - czwartek

- od 14.00 do 16.00

 • 13.03 - piątek

- od   8.00 do 15.00

 • 16.03 - poniedziałek

- od   8.00 do 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2020-04-03
utworzony: 17-04-2017 / modyfikowany: 03-04-2020
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl