BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót STATUS PRAWNY

Treść strony

wersja do druku
Statut Przedszkola nr 18

STATUT

PRZEDSZKOLA NR 18

W CHORZOWIE

29 listopada 2017 roku

 

Spis treści

Podstawy prawne

 

Rozdział I      Postanowienia ogólne

§ 1.  Definicje

§ 2.  Nazwa, siedziba i dane przedszkola

§ 3.  Nazwa i siedziba organu prowadzącego oraz inne informacje o przedszkolu

 

Rozdział II     Cele i zadania przedszkola i wychowania przedszkolnego

§ 4.   Cele i zadania przedszkola

§ 5.   Cele i zadania wychowania przedszkolnego

§ 6.   Cele i zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 7.   Cele i zadania oraz formy realizacji opieki na dziećmi niepełnosprawnymi

§ 8.   Sposoby realizacji zadań i celów

 

Rozdział III   Organa przedszkola

§ 9.   Dyrektor

§ 10. Rada Pedagogiczna

§ 11. Rada Rodziców

§ 12. Zasady współpracy organów przedszkola

§ 13. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola

 

Rozdział IV   Funkcjonowanie przedszkola

§ 14. Organizacja pracy przedszkola

§ 15. Rozkład zajęć w przedszkolu

§ 16. Oddziały przedszkola

§ 17. Nauka religii

§ 18. Żywienie i odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu

§ 19. Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne

§ 20. Wczesne wspomaganie rozwoju

§ 21. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

§ 22. Działania w zakresie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

         i językowej

§ 23. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 24. Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna

 

Rozdział V     Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 25. Wychowanie przedszkolne

§ 26. Prawa i obowiązki dziecka

§ 27. Prawa i obowiązki rodziców

§ 28. Współdziałanie z rodzicami

 

Rozdział VI   Bezpieczeństwo w przedszkolu

§ 29. Obowiązki dyrektora

§ 30. Obowiązki nauczyciela

§ 31. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza nim

§ 32. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

Rozdział VII  Pracownicy przedszkola

§ 33. Zakres zadań nauczycieli i specjalistów

§ 34. Intendenta

§ 35. Pomocy nauczyciela

§ 36. Kucharki

§ 37. Pomocy kuchennej

§ 38. Starszej woźnej

§ 39. Rzemieślnika/konserwatora

 

Rozdział VIII     Pobyt dziecka w przedszkolu

§ 40. Rekrutacja do przedszkola

§ 41. Skreślenie wychowanka z listy

§ 42. Ceremoniał przedszkolny

 

Rozdział IX   Postanowienia końcowe 

 

 

Pełna treść Statutu Przedszkola nr 18 w Chorzowie dostępna jest w placówce.

 

 

     



osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2017-11-28
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 28-11-2017
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl