BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY

Treść strony

wersja do druku
Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze 

w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie

 

§ 1

1.       Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze ustala jednolite zasady zatrudniania na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu nr 18, zwanym dalej placówką, w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór

 

2.       Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 następuje na podstawie umowy o pracę

 

3.    Wolnym stanowiskiem urzędniczym jest stanowisko:

3.1. na które, zgodnie z przepisami ustawy albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku

3.2. nie został przeprowadzony na to stanowisko nabór

3.3. na którym mimo przeprowadzonego naboru nie został zatrudniony pracownik

 

4.    Regulaminu nie stosuje się do:

4.1. zatrudnienia pracowników na stanowiska pomocnicze i obsługi

4.2. zatrudnienia osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwiona nieobecnością pracownika samorządowego

4.3. zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz organizowania staży absolwenckich i przygotowania zawodowego na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 2.

1.    Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor Przedszkola nr 18 w Chorzowie.

 

2.    Utworzenie nowego stanowiska urzędniczego wymaga analizy skutków finansowych.


§ 3.

1.    Procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadza Komisja w składzie:

1.1  dyrektor

1.2   nauczyciel

1.3   przedstawiciel związków zawodowych działających w placówce

 

2.    Komisję powołuje zarządzeniem dyrektor przedszkola (załącznik nr 1)

 

3.    Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie procedury naboru do chwili wyboru najlepszego kandydata do zatrudnienia.

 

4.     W skład Komisji nie może wchodzić osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby kandydującej do pracy albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności. 

 

§ 4.

1.       Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 2), w tym kierownicze stanowisko urzędnicze umieszcza się:

1.1.w Biuletynie Informacji Publicznej

1.2. na tablicy informacyjnej w jednostce

1.3. w Powiatowym Urzędzie Pracy

 

2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

2.1. nazwę i adres jednostki

2.2. określenie stanowiska

2.3.określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska,

      ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe

2.4. wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku

2.5. wskazanie wymaganych dokumentów

2.6.określenie terminu i miejsca składania dokumentów

2.7.wskazanie, czy o to stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz

      obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów

      prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium

      Rzeczypospolitej Polskiej

 

3.    Termin do składania dokumentów aplikacyjnych określony w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 5.

1.    Na dokumenty aplikacyjne składają się:

1.1.list motywacyjny

1.2.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

1.3.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

1.4.kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach związanych z proponowanym stanowiskiem

1.5.kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach

1.6. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

1.7. oświadczenie o pełnej  zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

1.8.oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

1.9.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

2.       Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych następuje tylko po ogłoszeniu naboru i tylko w formie pisemnej, w zaklejonej i opisanej kopercie, dostarczonej osobiście lub za pośrednictwem poczty.

3.       Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną oraz po upływie terminu naboru określonego w ogłoszeniu

.

§ 6.

1.    Analizy dokumentów aplikacyjnych dokonuje Komisja.

2.    Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

3.    Odrzuceniu podlegają aplikacje nie spełniające wymagań formalnych, a także aplikacje nie zawierające wszystkich wymaganych dokumentów.

 

§ 7.

1.    Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja.

2.    Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji oraz możliwość oceny:

2.1.predyspozycji i umiejętności kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie

      powierzonych obowiązków

2.2.  posiadanej wiedzy

 

3.    Wszystkim kandydatom zaproszonym do rozmowy kwalifikacyjnej należy zadać te same lub podobne (w ramach tego samego zakresu tematycznego) pytania.

 

§ 8.

1.    Z przeprowadzonego naboru sporządza się protokół (załącznik nr 3).

 

2.    Protokół zawiera:

2.1.określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór

2.2. liczbę kandydatów oraz ich imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, uszeregowanych według poziomu

       spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze

2.2.liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne

2.3. uzasadnienie dokonanego wyboru

2.4.skład komisji przeprowadzającej nabór.

 

§ 9.

1. Informację o wyniku naboru (załącznik nr 4) umieszcza się niezwłocznie:

1.1.w Biuletynie Informacji Publicznej

1.2.na tablicy informacyjnej w jednostce

1.3.w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy

 

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

2.1.nazwę i adres jednostki

2.2.określenie stanowiska

2.3.imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

2.4.uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.

 

§ 10.

1.    Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji zostają dołączone do jego akt osobowych

 

2.    Dokumenty aplikacyjne, które nie spełniają wymogów formalnych albo są niekompletne oraz osób, które nie przystąpiły do rozmowy kwalifikacyjnej pozostawiane są bez odpowiedzi

 

3.    Dokumenty aplikacyjne osób, które brały udział w rozmowach kwalifikacyjnych i zostały umieszczone w protokole są przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie przekazane do archiwum placówki

 

4.    Dokumenty aplikacyjne osób innych, niż wymienione w ust. 3, są przechowywane przez okres 1 miesiąca

 

5.    Dokumenty nie odebrane osobiście przez osoby biorące udział w naborze zostaną komisyjnie zniszczone po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4.

 

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze  w Przedszkolu nr 18 w Chorzowie wchodzi w życie z dniem 07.01.2011 roku
osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2012-11-09
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 26-11-2012
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl