BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Treść strony

wersja do druku
Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej

DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 roku

(Dz. U. z 2012 roku Nr 0 pozycja 94

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 17 stycznia 2012 r.

w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

 

Na podstawie art. 23g ust. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity z 2015 roku Nr o poz.2058) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Administracji i Cyfryzacji: M. Boni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2   

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64,poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195. Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 94

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Nazwa podmiotu zobowiązanego

 

 

I.      Informacje o wnioskodawcy

 

          I. A  Wnioskodawca                                                                               I. B  Pełnomocnik 

                              Imię i nazwisko/nazwa:                                                                                                                                       Imię i nazwisko:

_________________________________________________ __                              ___________________________________________________                        Adres  (zamieszkania lub siedziby, albo adres do korespondencji, jeżeli jest                                    Adres (zamieszkania lub siedziby, albo adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby), a w przypadku doręczenia drogą                                                                       inny niż adres zamieszkania lub siedziby), a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną dodatkowo adres poczty elektronicznej:                                                                                           elektroniczną dodatkowo adres poczty elektronicznej:

­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________

Numer telefonu (opcjonalnie)                                                                                                                                Numer telefonu (opcjonalnie)

 

II.      Zakres ponownego wykorzystywania informacji publicznej

        Na podstawie art. 23g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.) wnoszę o:

 

II.A. :        Udostępnianie informacji                                                                      Zakres informacji publicznej, której dotyczy wniosek:

                 publicznej w celu jej ponownego           

                 wykorzystywania            

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.B:          Przedstawienie oferty                                                    Zakres informacji publicznej, której dotyczy wniosek:

                 zawierającej warunki ponownego                                                        

                  wykorzystywania informacji publicznej

                 albo zawiadomienie o braku

                 ograniczenia warunkami jej                                           Źródło oraz miejsce publikacji warunków ponownego wykorzystywania

                 ponownego wykorzystywania                                        (w przypadku informacji pozyskanej z Internetu podać adres dostępu) :

                                                                                  

 

                                                                                                           Format danych publicznych, których dotyczy wniosek:

 

III.   Cel ponownego wykorzystywania informacji publicznej

(w tym określenie towarów i usług, w przypadku których informacja będzie wykorzystywana)

 

 

IV.    Sposób i forma przekazania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania

 

IV.A..:   Sposób przekazania informacji:                                                                       odbiór osobisty,                przesłać na adres,                                      przesłać środkami komunikacji elektronicznej

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.B.,:   Sposób przekazania informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):        kopia na papierze           na informatycznym nośniku danych            inna forma utrwalenia dźwięku lub obrazu (podać jaka)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.C.,:   Forma przekazania informacji:           papierowa,           elektroniczna,           wizualna (nie dotyczy wydruku) ,               dźwięk (nie dotyczy wydruku),            audiowizualna (nie dotyczy wydruku)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV.D. :   Format danych dla informacji w postaci elektronicznej :                                   format źródłowy,                                         wybrany format

 

Miejscowość i data sporządzenia wniosku                                                                    Podpis wnioskodawcy / pełnomocnika

Miejscowość                                                                         data                                                                                       ____________________________________________________


osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-07
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 07-09-2016
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl