BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY PRZEDSZKOLA

Treść strony

wersja do druku
RADA PEDAGOGICZNA

          W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 18 w Chorzowie wchodzą nauczyciele i specjaliści (logopeda, pedagog terapeuta, rehabilitant). Wszyscy członkowie Rady posiadają wyższe wykształcenie i odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pięciu nauczycieli posiada stopień nauczyciela dyplomowanego - Pani Danuta Czapla, Pani Grażyna Jaczewska - Piłat, Pani Justyna Janikowska, Pani Leokadia Szymczyk i Pan Wojciech Solisz. Pani Magdalena Bogdanowska, Pani Grażyna Całek, Pani Renata Nawalaniec, Pani Marcelina Sękala są nauczycielami mianowanymi a Pani Magdalena Kubica, Pani Katrzyna Wiercińska i Pani Martyna Urbańska - nauczycielami kontraktowymi. Natomiast Pani Karolina Kaczmarek i Pani Magdalena Machowska są nauczycielami stażystami. W ramach udzielanej dzieciom w naszym przedszkolu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zatrudnieni są specjaliści. Pani Grażyna Jaczewska - Piłat prowadzi ćwiczenia logopedyczne, Pani Katarzyna Wiercińska terapię pedagogiczną a Pan Wojciech Solisz gimnastykę korekcyjną. Członkiem naszej rady jest także doradca metodyczny wychowania przedszkolnego - Pani Leokadia Szymczyk. Wszyscy nauczyciele ustawicznie wzbogacają swoją wiedzą i doskonalą warsztat pracy uczestnicząc w konferencjach, kursach, warsztatach i szkoleniach. Swoim doświadczeniem i umiejętnościami dzielą się z innymi nauczycielami w ramach posiedzeń Rady i spotkań członków klubów działających w Chorzowie: Klub Twórczego nauczyciela, Klub Nauczycieli Logopedów LOGOS oraz zespołów samokształceniowych chorzowskich nauczycieli wychowania przedszkolnego. 

 

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1.       Zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki

2.       Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki

3.       Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki

4.       Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów

 

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.       Organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, je-żeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi

2.       Projekt planu finansowego szkoły lub placówki

3.       Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

4.       Propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ponadto rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki. Może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2016-09-04
utworzony: 06-10-2006 / modyfikowany: 04-09-2016
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl