BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie

BIP - strona główna
Przedszkole nr 18 w ChorzowiePrzedszkole nr 18 w Chorzowie

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót ORGANY PRZEDSZKOLA

Treść strony

wersja do druku
DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Dyrektor przedszkola w szczególności:

1.       Kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz

2.       Sprawuje nadzór pedagogiczny

3.       Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne

4.       Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

5.       Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki

6.       Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i  nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez placówkę

7.       Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

8.       Stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1.       Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników placówki

2.       Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki

3.       Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.

4.       Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą  pedagog oczną i rada rodziców.

 osoba odpowiedzialna za treść: Danuta Czapla, dnia: 2012-11-26
utworzony: 26-11-2012 / modyfikowany: 26-11-2012
wprowadził(a): Danuta Czapla
rejestr zmian

Stopka serwisu

© BIP - Przedszkole nr 18 w Chorzowie 2020, kontakt: przedszkolank@wp.pl